Axel Salto. Master of Stoneware

foto: Jacob Buchard.