Kunstsilo igangsettes

Kunstsilo igangsettes
Fra venstre: Nicolai Tangen, Arvid Grundekjøn, Inger Skeie Hansen, Else Brit Kroneberg (vara for Adriana Ruiz), Stein Olav Henrichsen, Stina Skeie, Heidi Sørvig, Kenneth Hansen (Økonomisjef v/SKMU) og Reidar Fuglestad (adm.dir. v/SKMU). Bård Nylund var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Kjell Inge Søreide/Sørlandets Kunstmuseum.

Styret ved Sørlandets Kunstmuseum har foretatt en gjennomgang av saksdokumentasjonen knyttet til Kunstsiloprosjektet og har drøftet risikoelementene knyttet til prosjektet. Styret vurderer det slik at det foreligger et godt beslutningsgrunnlag for vedtak.

Vedtak:
Styret beslutter at byggeprosjekt Kunstsilo igangsettes i henhold til forelagte planer, herunder budsjett og fremdriftsplan.
Styret gir styreleder og daglig leder fullmakt til å inngå avtale med entreprenør og andre aktører vedrørende byggeprosjektet og finansieringen av denne. 

– Vi er veldig fornøyd med at vi har fått på plass fullfinansiering av prosjektet gjennom de vedtak som er gjort blant alle offentlige og private samarbeidspartnere. Kunstsilo kan få stor betydning for samfunnsutviklingen i sørlandsregionen og berike livene til de som bor her og de besøkende sier styreleder Stein Olav Henrichsen ved Sørlandets Kunstmuseum.

– Både økonomisk og kulturelt vil dette ha stor verdi for regionen. Gaven fra Nicolai Tangen og AKO Kunststiftelse gjør Sørlandets Kunstmuseum til en viktig aktør i nasjonalt og internasjonalt kunstliv.  Det vil få stor betydning for kunstliv og reiseliv på Sørlandet, fortsetter han.

Se oversikt over styret og vararepresentanter

Om Sørlandets Kunstmuseum / Kunstsilo

Sørlandets Kunstmuseum driver museumsvirksomhet innen visuell kunst. Museet forvalter sine kunstsamlinger, i tillegg til å satse på temporære utstillinger med relevans og aktualitet – herunder også samtidskunst. Sørlandets Kunstmuseum holder i dag til i Skippergata i Kristiansand, men skal flytte til Kunstsilo som er under planlegging på Odderøya i Kristiansand. En vernevereverdig kornsilo fra 1935 blir ombygget til Kunstsilo.

Kunstsilo blir et kulturelt opplevelsessenter integrert i et miljø bestående av Kilden, Kulturskolen, Vest-Agder Museet og kunstnerkolonien på Odderøya. Kunstsilo skal videreføre satsningen på temporære utstillinger og samtidskunst – og samtidig forvalte og formidle samlingene til Sørlandets Kunstmuseum og Tangen-samlingen.

Les mer om Kunstsilo

Om finansieringen

Finansieringsrammen inkl. momskompensasjon er prosjekteiers ansvarsområde. 30 millioner er bevilget til Skisse- og forprosjekt fase 1 og 2 fra AKO Kunststiftelse.
Ved avslutning av samhandlingsfase/forprosjektfase 2 foreligger følgende finansieringsplan:

Kulturdepartementet 175 millioner kroner
AKO Kunststiftelse 110 millioner kroner
Cultiva 100 millioner kroner
Lån 80 millioner kroner
Kristiansand kommune 50 millioner kroner + prisstigning
Salg eksisterende lokaler 35 millioner kroner (takst)

Private aktører, sponsorer

30 millioner kroner
Vest-Agder fylkeskommune 25 millioner kroner
Aust-Agder fylkeskommune 5 millioner kroner
SUM FINANSIERINGER 610 millioner kroner

Alle tall er MNOK ekskl. mva. Total ramme inkluderer byggherrens kostnader til inventar og utstyr og prisstigning i byggetiden forutsatt oppstart august/september 2019.

For ytterligere informasjon:

Reidar Fuglestad, administrerende direktør for Sørlandets Kunstmuseum / Kunstsilo
E-post: reidar@skmu.no / mobil 481 59 900