Stillingsutlysning: Prosjektmedarbeider digital utvikling

Stillingsutlysning: Prosjektmedarbeider digital utvikling
Foto: Mestres Wåge Arquitectes

Fra regionalt kunstmuseum i dag – til et museum av stor nasjonal betydning i morgen. Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) er det regionale kunstmuseet for Agderfylkene. Museet driver en utstrakt virksomhet innen forvaltning, formidling, utvikling og forskning på egen samling av kunst og kunsthåndverk. I tillegg formidler museet norsk og internasjonal samtidskunst, kunsthåndverk og kunsthistorie gjennom utstillinger, aktiviteter, verksteder og pedagogiske prosjekter.

 Museet har fått forvaltningsansvaret for Tangensamlingen. Tangensamlingen er en av de største samlingene av nordisk modernistisk kunst med 2 700 verk, og den vokser fortsatt. Samlingen er grunnen til at prosjektet KUNSTSILO kom i gang. Museet har fått fantastiske utviklingsmuligheter.  

 Museet er inne i en meget spennende og viktig utviklingsperiode for å realisere Kunstsilo. Vi skal forvandle et landemerke – den ikoniske kornsiloen bygget i 1935 – om til et kunstmuseum.  Med skyhøye kunstneriske ambisjoner og markedsmessig drakraft skal museet vise relevante og aktuelle utstillinger, doble antall ansatte, mer enn tredoble sitt besøk og utvide aktivitetsnivået betydelig.

Vi står midt i den digitale transformasjon. Digitaliseringen gir svært spennende utviklingsmuligheter for vår bransje og vi har store ambisjoner for denne utviklingen.
Vi har definert fire hovedområder hvor digitalisering vil spille en viktig rolle for museet:

 

Publikumsopplevelser
 • nye digitale teknologier (eksempelvis rikere format som VR og AR) for utvikling av flere kulturelle opplevelser, bredere spredning til de som ellers ikke ville deltatt, mulighet for å utvikle økt engasjement og dypere innlevelse, samt utvikling av helhetlige digitale opplevelser gjennom kombinasjon av ulike teknologier
 • visning av digital kunst både som egne verk, men også som digitalisering av eksisterende kunst for visning – hva skal til?
Arkiv, samling og scene
 • tilgjengeliggjøring av innhold for flere, fundament for utvikling av innovative løsninger, bør kombineres med verktøy som engasjerer publikum
Formidling- og kommunikasjon
 • åpne digitale kommunikasjonskanaler for samproduksjon både med publikum, andre institusjoner, kunstnere og kuratorer, måldefinerte segment (som unge) og forskere
 • utlånssystemer
Analyse og publikumskunnskap
 • innsikts- og datadrevet utvikling til grunn for publikumsanalyse og – kommunikasjon, herunder kunstig intelligens analyse basert på adferd, samt undersøkelser av digital og sosiale mediers betydning for valg av reisedestinasjon og kulturopplevelser

Derfor søker vi prosjektmedarbeider på dette området for inntil ett års engasjement med mulighet for forlengelse.

En person må ha følgende kvalifikasjoner:
 • Kompetanse og innsikt i den digitale transformasjon
 • Leverandørkompetanse
 • Erfaring fra arbeid med digital kunst
 • Internasjonalt kontaktnett innenfor feltet
 • Erfaring fra prosjektfinansiering og kunnskap om finansieringskilder nasjonalt og internasjonalt
 • God formidlingsevne både muntlig og skriftlig
 • Relevant utdanning på universitetsnivå
Vi ønsker en person som er:
 • Vant til å jobbe i team og nettverk
 • Kreativ med evne til å fullføre
 • Selvstendig, målrettet og resultatorientert

Vi tilbyr et spennende prosjekt med store muligheter for framtiden!

Ta kontakt med administrerende direktør Reidar Fuglestad på tlf. +47 45159900 eller  reidar@skmu.no.
Søknad sendes til anja@skmu.no innen 21. mars 2019.