WEB Sk+Ñl_riflet stil_solfatara glasur_1941_17 cm h+©j_ Foto Ole Akh+©j