Utstillingen Kunstnermøte. ni regionale kunstnere møter Tangen-samligen åpner torsdag 19.mars og står til 30.august.
19. mai15. november 2020

Kunstnermøte. Kunstnere fra Agder møter Tangen-samlingen

9 spennende kunstnere med tilhørighet i Agder har gjort et dypdykk i Tangen-samlingen, og har fått hvert sitt rom i utstillingen til å møte den gjennom egne verk.

Gratis hvis du er under 16 år.

Her kan du lese mer om både kunstnerne fra Tangen-samlingen, regionens kunstnere – og se private bilder fra deres liv og virke:

Oppdag mer om Kunstnermøte

Bakgrunnen for Kunstnermøte

I påvente av ferdigstillelsen av Kunstsilo, og mottak av Nicolai Tangens kunstsamling har vi invitert ni kunstnere med tilhørighet i regionen til å gjøre et dypdykk i Tangen-samlingen. Kunstnerne har fått mulighet til å bli bedre kjent med samlingen som vil bli en viktig del av det nye museet. Deretter har de valgt seg ut verk som de i utstillingen setter i relasjon med sin egen kunstneriske produksjon. De har valgt seg arbeider av kunstnere de har respekt for, eller lar seg inspirere av, og ikke minst kunstverk som de mener skaper en interessant dialog med eget virke – formmessig, tematisk eller konseptuelt.

I utstillingen får hver av de inviterte kunstnerne disponere et eget rom for å presentere sitt Kunstnermøte.

Utstillingen vil vise et stort spenn av kunstneriske uttrykk, som løfter frem og belyser ulike aspekt ved en rikholdig samling.  Publikum får oppleve arbeider som spenner bredt i tid, og trekker linjer mellom generasjoner.

MØT KUNSTNERNE

Frank Brunner

Frank Brunner jobber med maleri og grafikk. Hans arbeider tar for seg mellommenneskelige forhold og stemninger, skildringer av miljøer og møter mellom mennesker og omgivelser. Under utdannelsen i Norge og Russland var utgangspunktet det klassisk figurative og menneskefiguren, men etter hvert ble fremstilling av natur og omgivelser viktigere. I dag er begge disse elementene til stede i arbeidene hans. Brunner arbeider med serier der han utforsker ulike motiver, eller tema, over tid.

Til Kunstnermøte har Brunner valgt arbeider av tre kunstnere.Han trekker frem den svenske maleren Ola Billgren som en suveren utøver innen sitt felt, og en som har betydd mye for hans eget kunstnerskap. Cecilia Edefalk representerer en annen mulighet for fortolkning innenfor maleriet, som også finner samklang med Brunners verk. Pentti Sammallhati er et forholdsvis nytt bekjentskap, men hans uttrykk minner Brunner om den finske kortfilmen Reisen han så som ung. En film som gjorde sterkt inntrykk på ham. Filmens skildring av noe grunnleggende eksistensielt finner han igjen i Sammallahtis fotografier.

Elin Igland

Elin Igland arbeider innen tekstil. Arbeidene handler mye om prosess, der Igland utforsker og eksperimenterer med materiale og teknikk, gjerne i relasjon til et spesifikt rom. Den tradisjonelle veven er tett knyttet opp mot rutenettet, noe som legger premisser for hvordan man kan jobbe i veven. Men Igland kan også frigjøre seg helt fra denne og improvisere i rommet, med å strekke tråder og skape sin egen renning. Dette kan resultere i større tekstile installasjoner, som Spring Freely. Hun finner inspirasjon i tidligere tiders tekstilkunst, spesielt fra perioden rundt 1950-70 tallet, der tekstilkunsten gradvis vinner innpass på kunstscenen.

Til Kunstnermøte har Igland valgt to malerier av Johs Rian. Rians utvikling fra å være en kunstner som arbeidet figurativ til å bevege seg over i et abstrakt uttrykk, synes hun er interessant, også med tanke på eget virke der hun frigjør seg fra den tradisjonelle vevens prinsipper til fordel for et eksperimentelt uttrykk. Med valget ønsker hun også å reflektere over møtet mellom de rent formale kvalitetene i Rians malerier og egen tekstil, hvordan former, farger og det visuelle oppleves, samt materialiteten og håndverket.

ESPEN DIETRICHSON

Espen Dietrichson arbeider med flere ulike medier, blant annet tegning, trykk, maleri og skulptur. Arbeidene hans tar ofte utgangspunkt i form, eller det skulpturelle, som et viktig premiss for verket. Dietrichson begynte tidlig å interessere seg for arkitektur, og opplevelsen av bygninger som monumentale skulpturer i byrommet. I Dietrichsons kunstnerskap har det skulpturelle billedrommet, både i skulptur og bilde, vært en gjennomgående interesse og et tema for utforskning.

Til Kunstnermøte har Dietrichson valgt arbeider fra Tangen-samlingen som går i direkte dialog med hans egne verk. Hos de danske kunstnerne Ib Geertsen, Preben Hornung og Rickhard Strange Mortensen finner han en form for skulpturell romlighet som på en interessant måte spiller opp mot hans egne arbeider. Valget understreker på samme tid at de nordiske modernistenes fargebruk og komposisjonsprinsipper inngår i en lang kunsthistorisk tradisjon, som også kan sies å ha stor aktualitet for dagens samtidskunstnere.

SIGVE KNUTSON

Sigve Knutson er utdannet innen design, med master fra designakademiet i Eindhoven i Nederland. Han arbeider gjerne med hverdagslige materialer, som tre og metall. Ved å lage objekter som minner om gjenstander vi omgir oss med, og som i noen tilfeller kan brukes, ønsker han å øke publikums materialforståelse og bringe dem tettere på hverdagens objekter. Alle arbeidene er håndlaget, og verktøy og metoder som er brukt viser seg som spor i verkene. Knutsons arbeider beveger seg i feltet mellom kunst og design. Uttrykksmessig fremheves gjerne de skulpturelle kvalitetene ved arbeidene fremfor de praktiske og funksjonelle.

Til Kunstnermøte har Knutson valgt arbeider av to kunstnere fra Tangen-samlingen, <strong>Sonja Ferlov Mancoba og Marius Heyerdahl.</strong> Heyerdahls maleri finner han umiddelbart visuelt interessant, sett opp mot sin egen produksjon. Mancoba sin skulptur «Combattant» ble han oppmerksom på gjennom medienes tidlige dekning av Tangen-samlingen, der han så skulpturen avbildet på et foto tatt fra Tangens London kontor. Dermed startet en nysgjerrighet og interesse for hennes kunstnerskap.

CHRISTINA LEITHE H.

Christina Leithe H. startet sin utdanning innen skulptur, men da hun tok master ved Kunstakademiet i Malmø begynte hun å arbeide med analogt, sort-hvitt fotografi. Hun verdsetter det å kunne jobbe direkte med materialet, gjennom å bearbeide fotografiene i mørkerommet. Arbeidene hennes inngår i større serier, Arkiver, som hun arbeider med over tid. Motivene vektlegger stemninger og temporære psykologiske tilstander, og berører tema som blant annet melankoli og depresjon, savn og empati.

I Kunstnermøte vises et utvalg bilder fra det siste arkivet, der Leithe H. har vært inspirert av den tyske filosofen Theodor Lipps (1851-1914) empatibegrep og hans teorier om «Einfühlung», det å kunne projisere egne følelser over på et objekt. I serien benyttes undersøkelse som prosess for å nærme seg empati, både som tanke og begrep. Fra Tangen-samlingen har Leithe H. valgt en gruppe verk hun kan se i relasjon til det empati begrepet hun selv har vært opptatt av. Et eksempel er Sune Jonssons fotografier der hverdagslige hendelser skildres med stor emosjonalitet.

MATHILDE HELENE PETTERSEN

Pettersen begynte å fotografere allerede som ungdom, med sin fars analoge kamera, et Minolta 35 mm. Da hun var ung var det først og fremst natur- og blomsterstudier som var motivene hennes. Naturen er fremdeles en viktig del av arbeidene, men helt siden studiene i Skottland har Familie vært kjernetematikken i Pettersens kunstneriske produksjon. Hennes uttrykk kan beskrives som poetisk, der gjengivelsen av det nære og trygge kombineres med elementer av skjørhet og fare.

Til <em>Kunstnermøte</em> har Pettersen valgt en gruppe bilder fra Tangen-samlingens mange fotografier. Motivene spiller opp mot tematikken i hennes egne arbeider og viser nære, intime skildringer av mennesker og mellommenneskelige forhold, samt utsnitt og detaljer av stemningsladet natur. Pettersen trekker spesielt frem fotografen Anders Petersen som en viktig inspirasjonskilde, gjennom deltakelse i en av hans workshops i Barcelona i 2007. Petersens oppfordring til å gå dypere og bak fasaden på motivet, for å finne det som er interessant og allmenngyldig har vært viktig for Pettersen.

SIGNE SOLBERG

Signe Solberg arbeider med skulpturer i metall. Hun benytter seg sjelden av skisser eller andre typer forelegg, men skulpturene får sin endelige form underveis i arbeidsprosessen. Skulpturene fremstår som dynamiske, der formen speiler en bestemt retning, drift eller bevegelse. Betrakterens egen kropp og rommet arbeidene stilles ut i blir en viktig målestokk for hvordan arbeidene oppleves.

Til Kunstnermøte har Solberg valgt en gruppe grafiske arbeider av kunstneren Sidsel Westbø, da Westbøs verk umiddelbart appellerte til henne. Selv om Westbø arbeider innenfor en helt annen teknikk finnes umiddelbare likheter mellom de to, blant annet en kombinasjon av det geometriske og strenge uttrykket, med en interesse for natur og det organiske. Westbø har arbeider der naturen, skog og fjell, reduseres til enkle former, tegn og streker. Hos Solberg blir arbeidene påvirket direkte via menneskelig bearbeiding, samt via omgivelser og natur i hennes utendørsarbeider. I den senere produksjonen har bearbeiding av overflater gjennom kjemisk behandling blitt en viktig del av Solbergs uttrykk.

MARTHE ELISE STRAMRUD

Marte Elise Stramrud har bakgrunn som fotograf, men har de senere årene jobbet med keramikk. Arbeidene hennes er naivistiske og lekne i sitt uttrykk, gjerne glasert i sterke, klare farger. Arbeidsprosessen, med spor av hender og bearbeiding av materialet, kommer tydelig frem i det ferdige verket.

Til Kunstnermøte har Stramrud produsert det nye arbeidet «Keramisk faktaopplysning», som består av flere titalls keramiske skulpturer. Hver skulptur representerer et kvinnelig kunstnerskap som Stramrud mener burde være innkjøpt til Tangen-samlingen,  og er inspirert av et bestemt verk av den gjeldende kunstneren. Arbeidet kan leses som en hommage til de kvinnelige kunstnerne Stramrud løfter frem, men er også en generell kommentar til den lave representasjonen av kvinnelige kunstnere fra denne perioden i private og offentlige samlinger. «Keramisk faktaopplysning» stilles ut sammen med verk av kvinnelige kunstnere fra Tangen-samlingen som Stramrud beundrer – norske Else Hagen, Marianne Bratteli og Britt Fuglevaag, samt danske Rita Kernn-Larsen.

LAURA B. VALLENES

Laura B. Vallenes har bakgrunn som performancekunstner og teaterregissør. Som performancekunstner tar hun i bruk ulike elementer som bevegelse, musikk og objekter, og lar dem inngå i en større helhet. Stedet, rommet og omgivelsene der performancen finner sted er et viktig premiss i produksjonsprosessen. Gjennom å spille på flere sanser søker hun å treffe en historie i tilskueren, men uten en klar fasit. Betrakteren, og de historier vedkommende bringer med seg, er et viktig element for forståelsen av de stemninger og opplevelser hennes performancer kan formidle.

Til Kunstnermøte har Vallenes utviklet en ny performance, som en respons på møtet med Tangen-samlingen. Fra samlingen har hun valgt å konsentrere seg om to av Per Barclay sine arbeider. Barclays bruk av fotografi, og hvordan hans prosjekter er tett knyttet til spesifikke steder og rom, har vært avgjørende for valget. Arbeidene hans besitter en dobbelthet, som Vallenes finner interessant, både ved å vise noe vakkert som på samme tid kan oppleves skummelt og fryktinngytende. I Kunstnermøte bygger Vallenes opp et rom der flere elementer inngår i samspill med Barclays arbeider. På oppsatte tidspunkt vil det finne sted live-performance i rommet. Musikk ved Leon Muraglia.

Kunstnermøte i media

Fædrelandsvennen:

Omtale 7.mai: De snakker med Tangen-samlingen»
– Jeg ble overrasket over hvor stor og dyp Tangen-samlingen er, og jeg fant flere av kunstnere som har betydd mye for meg. Jeg er takknemlig for denne muligheten, sier Frank Brunner.»

Kronikk 11.mai av kurator Else-Brit Kroneberg og kunstnerisk direktør Trude Gomnæs Ugelstad: Kvinner og kunstnerskap
«Kunstner Marthe Elise Stramrud skal ha takk for å løfte frem problemstillingen om manglende, kvinnelig representasjon i Tangensamlingen.»

Klassekampen:

Omtale 19.mai: Mestermøtet
«Jeg ble raskt oppmerksom på hvor få kvinnelige navn jeg fant da jeg bladde meg gjennom katalogen. Der lyste de mannlige kunstnerne opp side etter side», sier Marthe Elise Stramrud.